Skip to content Skip to footer

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Healing 2 Remember

ALGEMENE VOORWAARDEN
  1. Door het reserveren van een plek verklaart de deelnemer zich akkoord met de algemene voorwaarden.
  2. Met het akkoord gaan van een reservering plaatst de deelnemer een officieel boekingsverzoek. Healing 2 Remember bevestigt de boeking en stuurt de deelnemer een boekingsbevestiging, waardoor de boeking bindend wordt.
  3. Deelnemers hebben de vrijheid om een boeking te annuleren. Echter, er is geen recht op restitutie van de aanbetaling. Zie hiervoor de annuleringsvoorwaarden hieronder bij punt 5.
  4. Indien de deelnemer de boeking wenst te annuleren, dient deze dit tijdig en schriftelijk aan Healing 2 Remember te melden.
  5. Onze annuleringsvoorwaarden voor ceremonies georganiseerd door Healing 2 Remember zijn als volgt:

   – Bij annulering van een boeking tussen twee weken en een week voor de ceremoniedatum zijn we genoodzaakt om 50% in rekening te brengen, inclusief de aanbetaling.

   – Bij annulering van een boeking binnen een week tot aan de ceremonie worden de gehele boekingskosten in rekening gebracht.

Dit beleid is van toepassing vanwege de aanzienlijke tijd, energie en kosten die worden geïnvesteerd in de voorbereiding van de ceremonie. Bovendien kan last-minute annulering leiden tot een onbenutte plek die anders door iemand anders ingenomen had kunnen worden.

  1. De deelnemer dient zich te houden aan het voorgeschreven dieet, de restricties met betrekking tot alcohol, drugs en medicatie, evenals de voorbereidingsinstructies zoals vermeld in de boekingsbevestiging.
  2. Indien de deelnemer niet in staat is om de geboekte ceremonie bij te wonen, is vervanging toegestaan, mits de gegevens van de vervangende deelnemer tijdig zijn ingediend en door Healing 2 Remember zijn goedgekeurd.
  3. Healing 2 Remember behoudt zich het recht voor om ceremonies uit te stellen of te annuleren om belangrijke redenen die buiten haar controle vallen (bijvoorbeeld overmacht of wijzigingen in de wetgeving). De deelnemer wordt hiervan op de hoogte gesteld via de contactgegevens vermeld in hun inschrijving. In geval van annulering ontvangt de deelnemer een voucher ter waarde van de reeds betaalde deelnamevergoeding. Deze voucher kan worden ingewisseld voor toekomstige ceremonies aangeboden door Healing 2 Remember (zie punt 9), maar er is geen recht op terugbetaling van de deelnamevergoeding. Verder zijn aansprakelijkheids- en schadeclaims van de deelnemer uitgesloten, tenzij deze te wijten zijn aan opzet of grove nalatigheid van Healing 2 Remember.
  4. Healing 2 Remember vouchers zijn geldig tot het einde van het derde kalenderjaar volgend op de datum van uitgifte. Na afloop van deze periode van drie jaar vervalt het recht op de voucher, en er is geen mogelijkheid tot contante betaling van de voucher. Retourneren of annuleren van vouchers is niet mogelijk.
  5. Commerciële wederverkoop van vouchers is niet toegestaan. Healing 2 Remember behoudt het recht om personen om gegronde redenen uit te sluiten van deelname aan een ceremonie.
AANSPRAKELIJKHEID

Healing 2 Remember zal zorgdragen voor een goed en ordentelijk verloop van de ceremonies. Deelname aan een ceremonie is echter geheel op eigen risico. Healing 2 Remember is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van welke aard dan ook als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de deelnemer, noch voor verlies of beschadiging van eigendommen. Klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt aan Healing 2 Remember. De indiener van de klacht ontvangt binnen 14 dagen een reactie.

MEDISCHE DISCLAIMERS

De Adem- en Kambo-ceremonies die worden aangeboden zijn bedoeld als hulpmiddelen voor emotionele en spirituele ontwikkeling, en ze zijn geen vervanging voor noodzakelijke medische behandelingen of therapie. Deelnemers wordt altijd aangeraden om lichamelijke en/of psychische klachten te bespreken met een gekwalificeerd arts. Voorafgaand aan de ceremonie dien je Véronique altijd te informeren over eventuele lichamelijke klachten of extra benodigde ondersteuning.

WIJZIGINGEN IN PROGRAMMERING CEREMONIES

Healing 2 Remember behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen in de programmering van een ceremonie, bijvoorbeeld wanneer een ceremonieleider wegens ziekte, verhuizing, zwangerschap of andere omstandigheden niet (meer) in staat is om de ceremonie te verzorgen. In dat geval zorgt Healing 2 Remember voor een passende oplossing en informeert de deelnemers voor aanvang van de ceremonie via e-mail.

HUISREGELS

De locaties zijn rookvrij, behalve in de daarvoor bestemde rookruimte. Drugs- en alcoholgebruik zijn gedurende het gehele verblijf niet toegestaan. Respect voor iedere persoon, ongeacht hun religie, opvattingen, geaardheid, geslacht en ontwikkeling, is de belangrijkste kernwaarde. Healing 2 Remember toont respect voor alle deelnemers en verwacht dat deelnemers ook respectvol zijn naar elkaar. Healing 2 Remember zorgt voor een locatie die deelnemers een veilige en leefbare omgeving biedt tijdens hun verblijf. Behandel deze locatie en de omgeving met zorg, alsof het je eigen huis is. Eventuele schade wordt verhaald op de veroorzaker. Deelnemers die zich niet aan de algemene voorwaarden of huisregels houden of de aanwijzingen niet opvolgen, kunnen uit de ceremonie/het verblijf worden verwijderd. Dit geeft de deelnemer geen recht op restitutie van betaling. Het maken van video-, film- of geluidsopnames

is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming van Healing 2 Remember en, indien relevant, van de andere deelnemers.

Neem bij vragen over de algemene voorwaarden contact op via info@healing2remember.nl.